ระบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(โรงพยาบาล) และ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)



       ลงทะเบียน
     
  ค้นหาจากรหัสสถานพยาบาล 5 หลัก หรือ 9 หลัก หรือ ชื่อสถานพยาบาล   เช่น 99999999999
หมายเหตุ* สถานพยาบาลที่ไม่มีรหัสสถานพยาบาล 5 หลัก หรือ 9 หลัก กรุณาค้นหาจากชื่อสถานพยาบาล