ระบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       ลงทะเบียน
     
  ค้นหาจาก เลขใบอนุญาตประกอบกิจการ 11 หลักหรือ ชื่อสถานพยาบาล   เช่น 99999999999