ระบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ